Đặc biệt trung tâm thường xuyên đánh giá năng lực qua các bài kiểm tra,  theo dõi quá trình học tập của học viên. Chỉ sau 1 khoá học trung tâm cam kết tăng ít nhất 2 điểm so với điểm đầu vào.